Міністерство освіти і науки України

Міністерство освіти і науки України

Київський національний університет будівництва i архітектури

ВСП «ІПО КНУБА»

КАФЕДРА Інженерних систем будівель і споруд

«ЗАТВЕРДЖУЮ» Зав. кафедри _________________ ______________

(підпис) (дата)

ЗАВДАННЯ

на дипломний проект студенту

________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема проекту __________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

затверджено наказом по інституту від «27» жовтня 2014 р. №38-Нр-229

2. Термін здачі закінченого проекту до 14.02.2015 р.

3. Вихідні дані до проекту: _________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік належних розробці питань) _________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________

5. Перелік графічного матеріалу (з точною вказівкою обов’язкових креслень) ___________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

6. Консультанти по проекту, з вказівкою відповідно розділів проекту

Розділ

Консультант

(посада, прізвище, ініціали)

Підпис, дата

завдання видав

завдання прийняв

Організація будівельного виробництва

доц.

Шевчук Г.Я.

Автоматизація технологічних процесів

доц.

Юсик Я.П.

Економіка

ст. викл.

Бернацький В.І.

Охорона праці Міністерство освіти і науки України та безпека в надзвичайних ситуаціях

ст. викл.

Черняга А.А.

7. Календарний план

з/п

Найменування етапів

виконання розділів ДП

Строк виконання етапів

Примітка8. Дата видачі завдання 17.11.2014 р.

Студент-дипломник _________________________

Керівник проекту _________________________

Дата добавления: 2015-08-28; просмотров: 6 | Нарушение авторских прав


documentawfmwcn.html
documentawfndmv.html
documentawfnkxd.html
documentawfnshl.html
documentawfnzrt.html
Документ Міністерство освіти і науки України