Тема 8. Персонал. Продуктивність, мотивація та оплата праці

План:

1. Поняття трудових ресурсів. Класифікація та структура кадрів підприємства.

2. Визначення чисельності працівників підприємства. Обґрунтування раціональної структури персоналу підприємств.

3. Продуктивність праці персоналу. Методи визначення продуктивності праці.

4. Критерії та показники оцінки продуктивності праці і використання трудових ресурсів підприємства.

5. Шляхи підвищення продуктивності праці

6. Економічна сутність оплати праці.

7. Форми і системи оплати праці. Тарифна та безтарифна система оплати праці.

8. Система стимулюючих та компенсуючих виплат на підприємстві. Основні види надбавок, доплат, що застосовуються на підприємстві.

9. Соціально-економічна сутність премій. Організація преміювання працівників.

Література для вивчення

1. Бойчик І.М. Економіка підприємства. Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2004. – С.67-100, 265-296.

2. Економіка підприємства: Структурно-логічний навч. посібник /за ред. Покропивного. – К.:КНЕУ, 2001. – С Тема 8. Персонал. Продуктивність, мотивація та оплата праці. 50-74.

3. Закон України «Про оплату праці».

4. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф. Покропивного. - Вид. 2-ге, перероб. та доп. - К.: НКЕУ, 2000. - 528 с. - С. 74-99.

Теми рефератів

1. Нові тенденції в мотивації та оплаті праці.

2. Участь працівників у прибутках підприємства: застосування зарубіжного досвіду і вітчизняні перспективи.

3. Конкурсно-контрактна система найму працівників підприємства.

Задачі

1. Планова трудомісткість виробничої програми – 6520 н-год, корисний фонд робочого часу робітника – 1865 год., плановий середній відсоток виконання норм виробітку – 110%. Розрахувати планову чисельність робітників відрядників.

2. У минулому році на виконання виробничої програми підприємства, яка характеризується обсягами господарської діяльності 2147 тис.грн., затрати праці становили 163800 люд.-год. Передбачається, що у звітному році обсяги господарської діяльності збільшаться Тема 8. Персонал. Продуктивність, мотивація та оплата праці на 10 %, трудомісткість виробничої програми зменшиться на 4 %, продуктивність праці працівників збільшиться на 5 %, річний фонд робочого часу одного працівника, який становив 1638 год, зменшиться на 12 год.

Визначити необхідну чисельність працівників для виконання виробничої програми підприємства у звітному році


documentawernjl.html
documentawerutt.html
documentawesceb.html
documentawesjoj.html
documentawesqyr.html
Документ Тема 8. Персонал. Продуктивність, мотивація та оплата праці